Skadeståndsrätt

Frågor om skadestånd kan bli aktuella både i brottmål och i civilmål.
I brottmål förekommer frågan om skadestånd då någon drabbats av ett brott och har lidit skada. Skadan som ersätts kan vara av olika slag.
Ersättningen kan avse den kränkning ett brottsoffer drabbats av. Ersättningsnivån bestäms här i huvudsak med hänsyn till brottets art och grad och den drabbades upplevelse har mindre betydelse.
Sveda och värk och psykiskt lidande är en annan skada som ersätts genom skadestånd till den drabbade. Här handlar det om en skada som syns och eller känns dvs den drabbades upplevelse har betydelse. Skadan kan visas genom den drabbades berättelse och intyg från t. ex. läkare.
En bestående skada kan också uppstå och man talar då om lyte och med. Det kan handla om ärrbildningar eller andra kroppsliga skador som man räknar med att kommer att vara bestående dvs som man inte bedömer att kommer att gå över.

Även ekonomisk skada ersätts t. ex. förlust av inkomst, kostnader för sjukresor eller kostnader för vård.

Vår roll i fråga om skadestånd på grund av brott är att vi företräder den som drabbats av brott, oftast i egenskap av målsägandebiträde, att vi i samråder med klienten om vad som är en skälig ersättning, att vi tar fram den utredning som finns för att visa skadan, att vi formulerar ett anspråk, som vi ger in till domstolen, och att vi när vi företräder klienten i domstolen hävdar klientens rätt till ersättningen.

Skadestånd i civilmål har till huvudsakligt syfte att försätta den skadelidande i en situation så nära den situation som varit om skadan inte inträffat. Man brukar tala om att skadeståndet skall ha ett reparativt syfte. Här hjälper vi klienten med att beskriva skadan, dess uppkomst och sambandet med skadevållaren.

Liksom vid skadestånd på grund av brott bestämmer vi tillsammans med klienten vilket anspråk som skall riktas mot den som orsakat skadan. Vi hjälper till med att ta fram utredning som visar skadans värde och på vad sätt motparten, skadevållaren, är ansvarig för skadan. Vi hävdar klientens anspråk i förhandling och slutligen om man inte kan komma överens i domstol.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med juridiska frågor?